Polsko - Po Stopách Polských KrálůPolsko, pokladnice umění a historie, navštívíme sousední a nám blízké Slezsko, kolébku polské státnosti Velkopolsko, etnograficky bohaté kraje Kujavy a Kašubska až k Baltskému moři, nebudou chybět Mazurská jezera, hrady německých rytířů a hlavní město Varšava.

Jawor - Świdnice - Vratislav - Lešno - Poznaň - Lednické jezero - Hnězdno - Toruň - Chełmno - Grudziadz - Gniew - Slowinský NP - Helská kosa - Gdaňsk - Malbork - Święta Lipka - Mazurská jezera - Varšava - Želazowa Wola - Čenstochova

A SVATÉHO VOJTĚCHA

Orientační ceny vstupného: Świdnica : kostel míru (8,- zł)
Jawor : kostel míru (10,- zł)
Vratislav : Racławické panorama (22,- zł)
Hala století (10,- zł)
Leszno : muzeum (5,- zł)
Kórnik: zámek (14,- zł)
Poznaň: Národní muzeum (12,- zł)
Katedrála (2,50- zł)
Lednica: Muzeum prvních Piastovců (5,- zł)
Hnězdno: Muzeum počátků státu (9,- zł)
Biskupin: archeologický areál (10,- zł)
Toruň: radnice s muzeem (10,- zł)
Radniční věž (10,- zł)
Muzeum Koperníka (10,- zł)
Wdzydze: Kašubský etnografický park (12,- zł)
Słowińský národní park: vstup (6,- zł)
Řejezd vláčkem (25,- zł)
Gdaňsk: Starý jeřáb (8,- zł)
Ústřední námořní muzeum (12,- zł)
Špýchary (5,- zł)
Malbork: hrad s prohlídkou (37,- zł)
Gierłoż: Hitlerovo vlčí doupě (18,- zł)
Mazury: výlet lodí (40,- zł)
Varšava: Královský zámek (12,- zł)
Národní muzeum (15,- zł)
Palác vědy a kultury terasa (8,- zł)
Łazienkovský palác (15,- zł)
Zámek Wilanów (20,- zł)
Żelazowa Wola: Muzeum Frédérica Chopina (19,- zł)

Kapesné: Do těchto oblastí doporučujeme cca 150 EUR

Na co se můžete těšit: Gdaňsk, symbol Hanzy Vratislav, staré město oblast Mazurských jezer sídelní hrad Malbork

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 12.05. - 20.05. Odjezd J* + Jaroměř, Náchod

Ubytování: různé

hotel

Program zájezdu

1. den: Ráno odjezd do Polska. Prohlédneme si jedinečné architektonické stavby tzv. hrázděné kostely Míru v JAWORU a ŚWIDNICI (UNESCO). Navštívíme metropoli Slezska VRATISLAV , Staré město, Pískový a Tumský ostrov s mnoha významnými gotickými památkami a slavná Hala století (UNESCO).
2. den: Barokní památky a náměstí v LEŠNU , město spjaté s Janem Ámosem Komenským a dalšími českými exulanty, novogotický zámek Kórnik , výzdoba ve španělském stylu, úžasné arboretum a zbytek dne strávíme v metropoli Velkopolska, POZNAŇ , Staré město, Tumský ostrov.
3. den: Ostrov uprostřed LEDNICKÉHO JEZERA s muzeem prvních Piastovců v místech, kde středověké Polsko přijalo křesťanství. Bývalé hlavní město HNĚZDNO , katedrála Nanebevzetí Panny Marie, relikviář sv. Vojtěcha, areál BISKUPIN , zde se vrátíme do doby lidu lužické kultury o 2500 let zpět.
4. den: Budeme se věnovat dalšímu z polských zemí, Kujavsku. TORUŇ (UNESCO), rodiště a dům Mikuláše Koperníka, slavná Šikmá věž. Odpoledne přes goticko-renesanční rytířské CHEŁMNO do středověkých městeček GRUDZIĄDZ a GNIEW .
5. den: Výlet do oblasti Švýcarského Kašubska, skanzen kašubské vesnice Wdzydze Kiszewskie , pobřeží Baltu a SŁOWIŃSKÝ NÁRODNÍ PARK, pohyblivé písečné duny, Helská kosa s výjimečnými přírodními krásami a nádhernými písčinami.
6. den: Břehy Baltského moře, GDAŇSK , jedno z nejkrásnějších polských měst, symbol staletého bohatství hanzovních měst. Prohlídka samotného města i gotické Oliwské katedrály za městem a při ústí Visly shlédneme památník Westerplatte . Odpoledne odjedeme na prohlídku sídelního hradu řádu německých rytířů MALBORK (UNESCO). Na nocleh se přesuneme k hranicím s Kaliningradskou oblastí.
7. den: Klášter ŚWIĘTA LIPKA , nádherné baroko, jedno z nejvýznamnějších center mariánského kultu v Polsku, pozůstatky Hitlerova Vlčího doupět e a zbytek dne u MAZURSKÝCH JEZER , fakult. plavba výletní lodí, možnost koupání.
8. den: VARŠAVA , prohlídka, Staré a Nové město, Královský zámek, katedrála sv. Jana, Královská cesta, Národní muzeum, Palác vědy a kultury, Łazienkovský palác a palác Wilanów.
9. den: Šlechtická usedlost ve vsi ŻELAZOWA WOLA , zde se narodil a žil skladatel Fréderic Chopin, největší muzeum věnované tomuto velikánovi. Poslední zastávkou v Polsku bude duchovní centrum země - klášter - Jasná hora v ČENSTOCHOVÉ , nejslavnější mariánská svatyně se zázračnou ikonou Černé Madony. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

12.05. - 20.05.21 středa - čtvrtek
snídaně autokarem (Praha)
Sleva 8% 13 490 Kč 12 411 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)
12.05. - 20.05.21 středa - čtvrtek
snídaně autokarem (Brno)
Sleva 8% 13 490 Kč 12 411 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)
12.05. - 20.05.21 středa - čtvrtek
snídaně autokarem (Pardubice)
Sleva 8% 13 490 Kč 12 411 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Cena zahrnuje

 • 8x snídani,
 • 8x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje,
 • dopravu klim. busem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj není možný,
 • 8x večeře 1990 Kč,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní služby,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 360 Kč
 • lodní výlety
 • vstupné,