Řecko - Antické památky Řecka s pobytem v ToluPřijměte pozvánku do "kolébky evropské civilizace", za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na oblíbeném pobřeží Peloponéského poloostrova. Není divu, že je Peloponés turisticky tolik populárním místem. Takové množství starodávných památek jen těžko najdeme na kterémkoliv jiném místě Evropy, mimo Řecko. Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

Poznámka: v termínu 4. 9. – 15. 9. je pouze trasa A- info na str. 3

CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Stravování: polopenze

7x snídaně, 6x večeře

Ubytování: hotel

v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu)

Program zájezdu

1. den: odjezd z republiky v večerních hodinách do Itálie (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba STŘEDOZEMNÍM MOŘEM, noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových kajutách.
3. den: vylodění v řecké IGOUMENITSE, odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.
4. den: navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO), sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám - známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna - kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na POLOOSTROV PELOPONÉS, kde se dochovalo nespočet antických a středověkých pozůstatků, neboť se tu především v době bronzové a starověku často psaly dějiny Evropy a někdy i celého tehdy známého světa, proto je mezi obdivovateli památek tak velmi populární. Ubytujeme se na 6 nocí v letovisku TOLO, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.
5. den: pobyt u moře, individuální volno.
6. den: celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, politické centrum starověkých Athén - chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.
7. den: pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy HYDRA a SPETSES (cca 35 €). Ostrovy se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské povozy, auta zde jezdit nesmějí.
8. den: archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). Na mykénské období, které bylo pro Homéra dobou slávy a činů velkých hrdinů, dnes upomíná především archeologická lokalita – MYKÉNY (UNESCO), která dala celé civilizaci jméno. Navštívíme toto hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána - hlavní vstup do města, která vznikla kolem roku 1260 př. n. l. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia, kruhový ASKLÉPIŮV CHRÁM ze 4. stol. př. n.l., Asklépiova svatyně byla svého času největším léčitelským centrem, nacházelo se zde 160 ložnic, fascinující amfiteátr s 55 řadami a dokonalou akustikou, největší amfiteátr v Řecku. NÁFPLIO, mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je PEVNOST PALAMÍDI – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.
9. den: pobyt u moře, individuální volno.
10. den: starověká OLYMPIE (UNESCO), dějiště starořeckých sportovních her, posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie.
11. den: plavba Středozemním mořem, noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových kajutách a po vylodění v Anconě, jízda Itálií do ČR.
12. den: předpokládaný návrat v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR cca ve 04:00 hod).

září 2019

04.09. - 15.09.19 středa - neděle
polopenze autokarem
15 790 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
04.09. - 15.09.19 středa - neděle
polopenze autokarem (Praha)
15 790 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
04.09. - 15.09.19 středa - neděle
polopenze autokarem (Brno)
15 790 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
04.09. - 15.09.19 středa - neděle
polopenze autokarem (Ostrava)
15 790 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
04.09. - 15.09.19 středa - neděle
polopenze autokarem (Pardubice)
15 790 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
(TourOperátor: CK Poznání s.r.o.)

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným busem, trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla), 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu), 7x snídaně, 6x večeře, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 2 250 Kč, 4lůžková kabina na trajektu tam i zpět 1 600 Kč/os, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 420 Kč